ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) elfogadásával szerződést köt Internet Marketing Consulting Kft-vel (Adószám: 14162068-3-41, Székhely: 1136 Budapest, Tátra u. 24. I./3.) továbbiakban Szolgáltató (Ügyvezető igazgató: Tóth Gábor, 06-30-308-2358) a https://eskuvotippek.hu portálon való megjelenésre vonatkozóan.

Kijelentem, hogy elfogadom az oldal felhasználási feltételeit és az online szerződés megkötésével Megrendelő és Szolgáltató tudomásul veszik, hogy a
https://eskuvotippek.hu/partneradmin/regisztracio url-en elérhető adatokkal az Általános Szerződési Feltételek és jelen szerződés I. számú Mellékletében (Regisztrációs lap) rögzített előfizetési konstrukció szerint szerződésük azonnal létrejön. Felek kölcsönösen elfogadják, hogy online megállapodásukkor a rendszer automatikusan adatbázisban tárolja a következőket:

 • a Megrendelő belső azonosítóját
 • a Megrendelő aktuális IP címét
 • a teljes megállapodás tartalmát (a Megrendelő által feltöltött minden adatot, valamint az ÁSZF-et)
 • az elfogadás időpontját
 • az előbbi adatokból képzett MD5 kulcsot, amelyet Megrendelő szerződéskötéskor e-mailen, az általa megadott email címre minden esetben megkap.

Felek kölcsönösen elfogadják, hogy szerződésükkel kapcsolatosan felmerülő vita esetén a vita rendezésére a szerződéskor Megrendelő számára elküldött MD5 kódot (amely az általa online feltöltött adatokat, valamint az általa online elfogadott szerződési feltételeket tartalmazza) fogják összehasonlítani az adatbázisban tárolt adatokból ugyanazon eljárással képzett MD5 kóddal. Felek szintén kölcsönösen elfogadják, hogy a szerződés megkötésének és feltételeinek igazolásához a két MD5 kód egyezősége elegendő bizonyító erővel rendelkezik és a két kód azonos tartalma a szerződés tartalma.


A szolgáltatás tárgya:

Szolgáltató biztosítja Megrendelő részére a következőket:

 • A regisztrált helyszín, szolgáltató számára külön oldal biztosítása
 • A helyszín, szolgáltató adatainak beépítése a keresőrendszerbe
 • Az adatok folyamatos frissítési lehetősége, esetleges módosítások megtétele korlátlanul
 • A Helyszín/Szolgáltató adatainak nemzeti (magyar) nyelven történő megjelenése
 • Az alapadatok, képek és videók megjelenítése feltöltést és élesítést követően
 • Az oldal marketing kampányának megszervezése és lebonyolítása
 • Rendszeres statisztika biztosítása
 • Ügyfélszolgálat munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között
 • Tájékoztató hírlevelek küldése Megrendelő felé

Szolgáltató kötelezettségei:

a) Szolgáltató adatbázisban Megrendelő számára 1 db külön oldalt készít el, valamint az adatbázishoz tartozó keresőrendszerbe a Megrendelő adatait - speciális keresési szempontok alapján - beilleszti.

b) Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás az adatfeltöltést követően 1 munkanapon belül élesítésre kerül.

c) Szolgáltató vállalja, hogy adatfrissítés céljából történő esetleges módosításokat 5 munkanapon belül végrehajtja.

d) Szolgáltató vállalja a Megrendelő által bejelentett, a Szolgáltató által okozott hibák azonnali korrigálását. Amennyiben az azonnali javítás bármely okból nem lehetséges, így különösen, ha az azonnal történő javítás aránytalanul nagy költségekkel járna, úgy Szolgáltató értesíti Megrendelőt a javítás előrelátható időpontjáról. Ezen túlmenően a Szolgáltatót semmilyen kijavítási, vagy kártérítési felelősség nem terheli.

e) A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelővel kapcsolatos kérdésekben harmadik személy által tett megkeresésekről, kérdésekről és kifogásokról értesíti Megrendelőt az általa megadott elérhetőségeken.

f) A Szolgáltató biztosítja a feladata teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat, így különösen a szükséges felszereléseket, berendezéseket. A Szolgáltató a megbízás folyamatos teljesítése érdekében altanácsadót, szakértőt vehet igénybe.


Megrendelő kötelezettségei:

a) Megrendelő felelősséget vállal a saját szerkesztőfelületén feltüntetett és az általa feltöltött összes információ valóságtartalmáért, és biztosítja Szolgáltatót, hogy az általa megjelenített adatok a valósággal teljes mértékben megegyeznek. Megrendelő köteles a megadott adatok valótlanságából eredő és Szolgáltatónál felmerülő minden vagyoni és nem vagyoni kárt megtéríteni. A megadott adatokkal és információkkal kapcsolatos minden harmadik személy által tett reklamációval és kárigénnyel összefüggő minden kötelezettség és költség a Megrendelőt terheli.

b) Amennyiben Megrendelő megbízza Szolgáltatót a megjeleníteni kívánt adatok felkutatására és feltöltésére, úgy azok feltöltést követően Megrendelő által elfogadtatásra kerülnek. A jóváhagyást követően a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, a Megrendelő köteles az elfogadott adatok valótlanságából eredő és Szolgáltatónál felmerülő minden vagyoni és nem vagyoni kárt megtéríteni.

c) Megrendelő köteles az adataiban történt változásokat haladéktalanul közölni Szolgáltatóval, aki a Megrendelő kérésére frissíti azokat az előfizetett adatbázisban.

d) A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben Megrendelő köteles együttműködni a Szolgáltatóval.


Titokvédelem:

A Megrendelő a jelen szerződés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azokat a birtokában lévő információkat, amelyekre a Szolgáltatónak a megbízás teljesítése során szüksége lehet.

A Szolgáltató szigorúan titokban tart minden olyan információt, amelyet a megbízás teljesítése során kapott vagy szerzett meg és kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hoz nyilvánosságra vagy harmadik személy számára nem tesz hozzáférhetővé és csak a megbízás teljesítése által indokolt mértékben és esetben használja fel, úgy, hogy ezzel a Megrendelő jogos érdekét ne sértse.

A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetéről, eljárási rendjéről, ügyeiről tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli.

A Szolgáltató felelős azért is, hogy alkalmazottai, illetve esetleges altanácsadói, szakértői a jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát megismerték és annak eleget is tesznek.


A szolgáltatás díja, fizetési feltételek:

a) Megrendelő által vállalt előfizetési díjak, fizetési konstrukciók

Megrendelő a szolgáltatásért a regisztrációs folyamat során, a https://eskuvotippek.hu/partneradmin/regisztracio url-en feltüntetett díjszabást vállalja, a regisztrációs felületen feltüntetett és elfogadott havidíjat kifizeti a különböző előfizetési koncepcióknak megfelelően. A regisztrációs díj kiegyenlítése a Megrendelő által választott konstrukció szerint történik.

b) 90 napos pénz visszafizetési garancia

Szolgáltató kifejezetten szavatolja és garanciát vállal arra vonatkozóan, hogy a regisztráció időpontjától számított 90 napon belül Megrendelő a szolgáltatást bármikor, indoklás nélkül, írásban felmondhatja és az általa, regisztrációkor fizetett díjat Megrendelő számlájára visszautalja.

c) Határozott idejű megállapodás a https://eskuvotippek.hu/partneradmin/regisztracio felületen elfogadott díjazás és fizetési konstrukció szerint

Megrendelő elfogadja, hogy az előfizetési futamidők határozott idejűek, azok lejárta előtt Megrendelő nem jogosult a jogviszony rendes felmondására. Kivételt képez ez alól A szolgáltatás díja, fizetési feltételek b) pontja. A szerződést csak rendkívüli felmondás útján lehet megszüntetni, amennyiben bármelyik fél a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés idő előtti megszűnésére a Megrendelő magatartása ad okot, úgy a Szolgáltató követelheti a hátralevő időre esedékes megbízási díjat. Amennyiben Megrendelő a futamidő lejárta előtt nem kívánja tovább fenntartani az adott adatbázisban történő szerepeltetését, akkor is köteles a teljes szolgáltatási díjat megfizetni.

d) Automatikus hosszabbodás

Felek megállapodnak abban, hogy az adott futamidő lejárta után a szerződés automatikusan, az aktuális kondíciós listaárak szerinti díjon, az adott futamidővel azonos újabb időtartamra meghosszabbodik. Amennyiben bármelyik fél nem kíván élni az automatikus hosszabbítás lehetőségével, úgy az adott futamidő lejártának utolsó napjáig írásban köteles a másik fél felé bejelenteni a szerződés megszüntetése iránti szándékát.
Szolgáltató jogában áll egyedi akciókat, előfizetési árat kialakítani. Ezen egyedi akciók és árak az aktuális regisztrációs futamidőre vonatkoznak, az előfizetés automatikus meghosszabbodása minden esetben az aktuális kondíciós árak szerint történik, az előfizetés a https://eskuvotippek.hu weboldal Médiaajánlatában, az automatikus meghosszabbítás időpontjában elérhető kondíciós árlista szerint.

e) Értesítés a megállapodás lejáratáról, meghosszabbodásáról

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a szerződés-forduló előtti 30-15. nap között legalább két alkalommal levelet küld elektronikus formában Megrendelőnek az általa megadott e-mail-címre és értesíti őt a szerződés automatikus meghosszabbodásáról és az aktuális kondíciós listaárak szerinti díjakról. Megrendelő a meghosszabbodást az adott regisztráció futam idejének utolsó napjáig bármikor lemondhatja. Az értesítő leveleket Szolgáltató a Megrendelő által, a regisztráció során megadott email címre küldi ki. Jelen szerződés Megrendelő kötelezettségei részének a.) pontjában foglaltak szerint a Megrendelő által megadott, de hibás, vagy nem működő email cím miatt meghiúsult kézbesítésre vonatkozóan Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a szerződés automatikus meghosszabbodását nem befolyásolja.

f) Számlázás

Szolgáltató az első fizetési részletet a Megrendelő Regisztrációs lapjának kézhezvételekor kiszámlázza. Függetlenül attól, hogy a Megrendelő a Regisztrációs lap feltöltésével késedelembe esik és emiatt megjelenése nem élesíthető, Szolgáltató az I. számú Mellékletben rögzített díjra jogosult, a Megrendelő ebben az esetben is köteles az első részletet a számla elektronikus úton, e-mailben történő beérkezését követően, a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül Szolgáltatónak az OTP Bank: 11713005-20615077 számú bankszámlájára átutalni.

g) Késedelmes fizetés

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a regisztrációt nem elfogadni, a szolgáltatást szüneteltetni, illetve megszüntetni, a mindenkori késedelmi kamatot felszámítani.

h) Megállapodás módosítása

Szolgáltatónak a szerződés részét képző Regisztrációs lapon rögzített előfizetés lejáratáig nem áll jogában a díjakat egyoldalúan módosítani. A díjszabások változásáról Szolgáltató a Megrendelőt az előfizetés lejárata előtt legalább egy hónappal értesíteni köteles.


Záró rendelkezések:

A felek között a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő viták rendezése során a felek kötelesek peren kívül megállapodásra jutni, amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, úgy a felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja, melyről Megrendelőt minden esetben 2 munkanapon belül elektronikus úton írásban tájékoztatja a Megrendelő által megadott e-mail címen.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései irányadók.

A felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják.

Érvényes: 2018. március 1-tőlREGISZTRÁLJ, HOGY ELKÜLDHESSÜK NEKED A LEGJOBB
ESKÜVŐI AJÁNLATOKAT, LEGÚJABB ESKÜVŐTIPPEKET!
HA REGISZTRÁLSZ, AUTOMATIKUSAN RÉSZT VESZEL NYEREMÉNYJÁTÉKAINKBAN!